Katanado Batto JutsuTachi Waza No Batto Mae

Shita No Batto 

Yoko No Batto

 Ue No Batto


Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com