Katanado Batto Jutsu



Tachi Waza No Batto Mae

Shita No Batto 

Yoko No Batto

 Ue No Batto