Katana Kamae JutsuTachi Morote Waza No Kamae

Mae No Kamae


Waki No Kamae


Ukemi No Kamae
Tachi Katate Waza No Kamae

Jodan No Kamae

Chudan No Kamae

Gedan No Kamae

Hasso No Kamae