Katana Kiru Jutsu
Tachi Katate Waza No Kamae


Morote Waza No Kiru

Kessa Kiri

   Gyaku Kessa Kiri

Age Kiri

Yoko Kiri

Mae Tsuki

Chiburi Chudanwij passen kansentarief toe
wij passen kansentarief toe
Federatie
Federatie
Thuisbasis Dojo
Thuisbasis Dojo
Partnership Tozando France
Partnership Tozando France
Kazuki Sushi
Kazuki Sushi

Makoto Jutsu Do v.z.w. - Kapittelbossen 50 - 2200 Herentals - +32 (0)474 03 61 50 - RPR Turnhout Onr: 0897.225.650

www.makotojutsudo.com - info@makotojutsudo.com