Katana Kiru Jutsu
Tachi Katate Waza No Kamae


Morote Waza No Kiru

Kessa Kiri

   Gyaku Kessa Kiri

Age Kiri

Yoko Kiri

Mae Tsuki

Chiburi Chudan