Katana Kiru Jutsu
Tachi Katate Waza No Kamae


Morote Waza No Kiru

Kessa Kiri

   Gyaku Kessa Kiri

Age Kiri

Yoko Kiri

Mae Tsuki

Chiburi Chudan
Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com