Katanado Notto JutsuTachi Waza No Notto Mae

YokoNo Notto (3de Kyu)